Ara
0326 461 20 88

HAMAMAT OTEL İHALE İLANI


KUMLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kumlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan KUMLU HAMAMAT TERMAL TESİSİ (Kumlu  Termal Tesisleri Kür Oteli, Kür Merkezi ve Apart Evleri )  18.09.2019 Çarşamba günü saat 11:00’da yapılacak ihale ile yıllık 300.000,00- TL   muhammen bedel üzerinden kiraya verilecektir.

 2-Kiraya verilecek taşınmazın,

 

İli/ İlçesi                                            Hatay-Kumlu

Mahallesi/Köyü                                 Kırcaoğlu

Caddesi/Sokağı                                  Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu 24. Km

Cinsi                                                   Kumlu  Termal Tesisleri Kür Oteli, Kür Merkezi ve Apart Evleri

Yüzölçümü(m2)                                  17.400,40 m². (Arsa)

Parsel No                                           234

Kat Adeti                                           Zemin+1+2+3

 

TESİSTE BULUNAN BÖLÜMLER

ZEMİN KAT :( OTEL) Lobi, oturma salonu, lokanta, resepsiyon, vestiyer,2 adet idari büro, santral odası kazan dairesi, mutfak ve 2 adet WC.

ZEMİN KAT: (KÜR MER4KEZİ) Halk doktoru odası, hemşire ve muayene odası, 2 adet aile banyosu, 2 adet normal ve 1 adet özürlü WC, soyunma-giyinme bölümleri, kadın-erkek kapalı havuzları, duş ve dinlenme mahalleri.

1.KAT: (OTEL) 4 adet suit oda, 12 normal oda, servis odası, oyun salonu, konfor çocuk oyun ve çok amaçlı salon.

1.KAT: (KÜR MERKEZİ) 12 adet aile banyosu, spor salonu kafeterya, parafin odası ve masaj odası.

2.KAT :( OTEL) Her katta 12 adet normal oda ve 4 adet suit oda

3.KAT:(OTEL) Her katta 12 adet ve normal oda ve 3 adet suit oda

APART EVLER: 6  blok, her blok 4 daireden oluşan toplam 24 adet apart evlerden oluşmaktadır.(Apart dairelerde ; salon,mutfak,yatak odası,banyo ve tuvalet bulunmaktadır.)

BAHÇE: Açık yüzme havuzu, dinlenme parkı, trafo binası ve sığınaktan oluşmaktadır.

Otel önünde 36 adet otomobil kapasiteli ve kür merkezi önünde ise 15 adet otomobil kapasiteli açık otopark alanı bulunmaktadır.

3-İHALE TARİHİ, YERİ ve KATILMA ŞEKLİ

İhale 18.09.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Fevzi Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi No:7/3 Kumlu/HATAY adresinde bulunan Kumlu Belediyesi Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle Belediye Encümeni İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da belirtilen niteliklere haiz olması gerekmekte olup ayrıca;

4.1.Nüfus Cüzdanın Aslı veya Noter tasdikli sureti,

4.2.2019 yılına ait kanuni ikametgâh belgesi ve tebligata esas olacak adres beyanı,

4.3.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda kayıt belgesi,

4.4.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait)

4.5. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.6. Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

4.6.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

4.6.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri.

4.6.3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesini vermesi, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri

4.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılanlar, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri(ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

4.8. Teklif sahibinin ihale tarihinden en çok 10 gün önce alınmış Vergi ve S.S.K borcu olmadığına dair belge

4.8.1.Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde Vergi ve SSK borcu olmadığının belgelendirmesi gerekmektedir.

İsteklinin Gelir veya Kurumlar Vergi borcu olmadığı, 2019 yılında ilgili Vergi Dairesinden alınacak uygun yazı ile belgelendirecektir.

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığının belgelendirmesi gerekmektedir.

4.9. 9.000,00TL Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya buna ait teminat mektubu, Teminata ilişkin esaslar İhale Şartnamesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

5.İhale konusu gayrimenkulün yerinde görüldüğünü gösterir, Kumlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecek Yer Gördü Belgesi.

6.İhale şartnamesini almış olmak, silinti ve kazıntı olmadan her sayfasını okuyup kabul ettiğine dair imzalanmış olmak.

7. Belediyemize her türlü borcu olanlar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olanların aktif otel işletmecilik ruhsatı sunmaları zorunludur.

Kumlu Belediyesine, mahkeme kararı veya icra dairesi kararı ile kesinleşmiş borcu olanlar veyahutta hakkında tahliye kararı bulunan şirket ve bu şirketin ortakları ihaleye giremezler.

9.İhale, ihale tarihinden sonra 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

10.Kumlu Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

11.Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12.İhale Şartnamesi 1.000,00 TL’nin (Bin Türk Lirası) karşılığında Kumlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir veya mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nde bedelsiz olarak görülebilir.

 

İlan Olunur.